شورای آموزشی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-13:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
شورای آمزشی همزمان با شورای عمومی برگزار می شود  -

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir