شورای آموزشی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-20:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
16 5/4/99 جلسه با 4 بند
15 10/3/99 تصميم گيري در مورد دكتر مظاهري رزيدنت سال 4 و جلسه با 3يند
14 6/2/99 جلسه با 4 بند برنامه عملياتي ازمهمترين آنها بوده است
13 3/11/98 درمورد بسته شدن درمانگاهها و مقابله با بيماري كرونا
12 7/8/98 آموزش ورود به سامانه لاك بوك الكترونيكي
11 30/5/98 ورود دستياران جديد وتفهيم  دستورالعملهاي گروه به دستياران
10 8/2/98 درمورد عملكرد اعضا در اتاق عمل
9 6/11/97 كميته اخلاق حرفهاي دستياري - نظر اساتيد درمورد شوراي مديران گروهها
8 29/10/97 درخواست دكتر صابر - قدر داني از دكترمهرداد محمدي و مطالب گفته شده در شوراي مديران گروه
7 40/5/97 تدوين متمم نقشه راه درمان 1404- برنامه ريزي براي سال تحصيلي 1397 -1398 درمانگاه واتاق عمل
6 29/2/97 اولين جلسه مرور بر مستندسازي برابر با دستورالعمل وزارتخانه توسط آقاي دكتر امرايي
5 13/3/96 پيگيري نامه
4 30/11/95 پيگيري نامه - مرخصي دكتر خرمي
3 95/9/11 پيگيري نامه ها
2 95/7/15 رسيدگي به درخواستها و پيگيري نامه ها
1 95/5/16 پيگيري نامه ها

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir