شورای آموزشی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/21-11:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
13/3/96 پيگيري نامه
30/11/95 پيگيري نامه - مرخصي دكتر خرمي
95/9/11 پيگيري نامه ها
95/7/15 رسيدگي به درخواستها و پيگيري نامه ها
95/5/16 پيگيري نامه ها
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir