شورای آموزشی گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
6/11/97 كميته اخلاق حرفهاي دستياري - نظر اساتيد درمورد شوراي مديران گروهها
29/10/97 درخواست دكتر صابر - قدر داني از دكترمهرداد محمدي و مطالب گفته شده در شوراي مديران گروه
40/5/97 تدوين متمم نقشه راه درمان 1404- برنامه ريزي براي سال تحصيلي 1397 -1398 درمانگاه واتاق عمل
29/2/97 اولين جلسه مرور بر مستندسازي برابر با دستورالعمل وزارتخانه توسط آقاي دكتر امرايي
13/3/96 پيگيري نامه
30/11/95 پيگيري نامه - مرخصي دكتر خرمي
95/9/11 پيگيري نامه ها
95/7/15 رسيدگي به درخواستها و پيگيري نامه ها
95/5/16 پيگيري نامه ها

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir