شورای آموزشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/16-14:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/4/25 امتحان جامع دانشجویان دکترای انگل شناسی
96/5/15 زمان برگزاری امتحان جامع
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir