شورای آموزشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/20-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/8/20 1- اطلاع رسانی در خصوص آزمون الکترونیک 2- اطلاع رسانی در خصوص تمایل تدریس دروس انگل شناسی و قارچ شناسی به زبان انگلیسی به دانشجویان بین الملل توسط اساتید گروه
98/7/2 1- تکمیل Course Plane دروس توسط مسئواین دروس در اسرع وقت 2- تکمیل برنامه نگاه توسط اساتید جهت ارتقاءسالانه
98/3/21 1- اطلاع رسانی در خصوص کنگره علمی انگل شناسی در دانشگاه ارومیه 2- هماهنگی در خصوص برنامه امتحانات پایان ترم
98/2/17 گزارش از بازدید هیات برد انگل شناسی از گروه
97/4/11 برنامه ریزی در خصوص مصاحبه با متقاضیان ورود به دوره دکتری انگل شناسی
97/3/9 مصاحبه با داوطلبان پانزدهمین فراخوان
96/5/15 زمان برگزاری امتحان جامع
96/4/25 امتحان جامع دانشجویان دکترای انگل شناسی
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir