شورای آموزشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/12-4:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/4/11 برنامه ریزی در خصوص مصاحبه با متقاضیان ورود به دوره دکتری انگل شناسی
97/3/9 مصاحبه با داوطلبان پانزدهمین فراخوان
96/5/15 زمان برگزاری امتحان جامع
96/4/25 امتحان جامع دانشجویان دکترای انگل شناسی
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir