شورای آموزشی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
97/3/7
95/3/9

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir