شورای آموزشی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا
95/3/9
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir