شورای آموزشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/4/30 ادامه تدوین برنامه عملیاتی -بررسی مشکلات آموزشی دستیاران گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی و پژوهشی
97/4/19 ادامه تدوین برنامه عملیاتی گروه - بررسی دستورالمعل ارتقاء دستیاران سال 97  - بررسی اعلام نیاز های درسی گروهها و دانشکده های دیگر
97/3/8 بررسی مسائل آموزشی گروه - قرائت نامه های دریافتی از معاونت تخصصی در خصوص  آزمون ارتقا
96/12/22

بررسی مشکلات آموزشی دستیاران

درخواست راه اندازی دوره های فلوشیب جهت دستیاران

96/5/16

برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی

تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس

95/12/8

 تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس

 مشکلات برگزاری درس آسیب شناسی عملی در بیمارستان

 تکمیل فرمهای course plan , lessen plan توسط اساتید

تکمیل برنامه هفتگی توسط اساتید

95/10/30 برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی
95/10/22 برنامه ریزی جهت کلاسهای دستیاری
95/10/8 برنامه ریزی جهت کلاسهای Board review
95/9/15 بررسی آئین نامه های مربوط به دستیاران
95/7/16 تدوین برنامه  اصلاحی دو سالانه
95/5/4 برنامه ریزی جهت مقدمات اهداف دوسالانه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir