شورای آموزشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/08/30-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/5/16

برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی

تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس

95/12/8

 تائید نهایی نمرات توسط مسئولین درس

 مشکلات برگزاری درس آسیب شناسی عملی در بیمارستان

 تکمیل فرمهای course plan , lessen plan توسط اساتید

تکمیل برنامه هفتگی توسط اساتید

95/10/30 برنامه ریزی جهت کلاسهای دانشجویی
95/10/22 برنامه ریزی جهت کلاسهای دستیاری
95/10/8 برنامه ریزی جهت کلاسهای Board review
95/9/15 بررسی آئین نامه های مربوط به دستیاران
95/7/16 تدوین برنامه  اصلاحی دو سالانه
95/5/4 برنامه ریزی جهت مقدمات اهداف دوسالانه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir