شورای آموزشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/12-0:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری جلسه موضوع صورتجلسه
96/5/9 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
96/3/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
96/1/26 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
96/1/19 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/11/11 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/11/9 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/11/6 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/25 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/11 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/9/30 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/9/6 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/24 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/8/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/15 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/8 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/1 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/28 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/26 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/7/17 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/14 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/13 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/5 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/5/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/4/20 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/3/12 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/2/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/2/14 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/2/14 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/1/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/1/16 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir