شورای آموزشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/24-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری جلسه موضوع صورتجلسه
97/3/22 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/3/21 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/3/6 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/3/5 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/3/1 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/30 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/2/30 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/23 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/22 شورای کارگروه کارورزی پزشکی خانواده
97/2/17 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/10 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/15 شورای کارگروه دستیاران پزشکی اجتماعی
97/2/8 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
97/1/29 شورای کارگروه دستیاران پزشکی اجتماعی
97/1/27 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
96/10/18 شورای کارگروه کارورزی و کاراموزی پزشکی اجتماعی
96/10/10 ششمین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/9/20 پنجمین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/8/15 چهارمین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/7/10 سومین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/6/20 دومین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/6/6 اولین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/5/9 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
96/3/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
96/1/26 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
96/1/19 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/11/11 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/11/9 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/11/6 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/25 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/11 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/9/30 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/9/6 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/24 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/8/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/15 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/8 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/1 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/28 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/26 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/7/17 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/14 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/13 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/5 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/5/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/4/20 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/3/12 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/2/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/2/14 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/2/14 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/1/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/1/16 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir