شورای آموزشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/08-6:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جدول زمانبندی جلسات کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کارورزی پزشک خانواده در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی در سال 97

جدول زمانبندی کارگروه مرکز جامع سلامت آموزشی ابن سینا در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کلینیک پزشک خانواده در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه دستیاری پزشکی خانواده در سال 97

 

ردیف

تاریخ برگزاری جلسه

موضوع صورتجلسه
48 98/10/30 شورای کارگروه کار آموزی پزشکی اجتماعی
47 98/9/6 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
46 98/8/1 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی 
45 98/7/9 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
46 97/12/1 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
45 97/11/30 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
44 97/11/27 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
43 97/11/16 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
42 97/11/9 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
41 97/11/8 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
40 97/11/7 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
39 97/10/30 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
38 97/10/17 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
36 97/10/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
36 97/10/5 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
35 97/9/24 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
34 97/9/21 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
33 97/9/14 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
32 97/9/12 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
31 97/9/5 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
30 97/9/3 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
29 97/8/21 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
28 97/7/28 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
27 97/7/21 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
26 97/7/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
25 97/6/26 شورای کارگروه کارورزی و کارآموزی پزشکی اجتماعی
24 97/6/5 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
23 97/5/23 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
22 97/4/4 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
21 97/4/4 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
20 97/3/21 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
19 97/3/19 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
18 97/3/6 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
17 97/3/5 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
16 97/3/1 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
15 97/3/1 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
14 97/2/30 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
13 97/2/30 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
12 97/2/23 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
11 97/2/22 شورای کارگروه کارورزی پزشکی خانواده
10 97/2/17 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
9 97/2/10 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
8 97/1/29 شورای کارگروه دستیاران پزشکی اجتماعی
7 97/1/27 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
6 96/10/10 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
5 96/9/20 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
4 96/8/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
3 96/7/10 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
2 96/6/20 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
1 96/6/6 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir