شورای آموزشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/21-5:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

ردیف

تاریخ برگزاری جلسه

موضوع صورتجلسه
58 99/5/6 جلسه شورای آموزشی گروه
57 99/4/16 جلسه شورای آموزشی گروه 
56 99/3/19 جلسه شورای برنامه ریزی وهماهنگی برنامه عملیاتی سال 1400-99
55 99/3/18 جلسه شورای برنامه ریزی وهماهنگی برنامه عملیاتی سال 1400-99
54 99/3/17 جلسه شورای برنامه ریزی وهماهنگی برنامه عملیاتی سال 1400-99
53 99/3/13 جلسه شورای برنامه ریزی وهماهنگی برنامه عملیاتی سال 1400-99
52 99/3/12 جلسه شورای برنامه ریزی وهماهنگی برنامه عملیاتی سال 1400-99
51 99/3/11 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی و خانواده
50 98/10/30 شورای کارگروه کار آموزی پزشکی اجتماعی
49 98/9/6 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
48 98/8/1 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی 
47 98/7/9 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
46 97/12/1 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
45 97/11/30 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
44 97/11/27 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
43 97/11/16 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
42 97/11/9 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
41 97/11/8 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
40 97/11/7 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
39 97/10/30 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
38 97/10/17 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
37 97/10/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
36 97/10/5 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
35 97/9/24 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
34 97/9/21 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
33 97/9/14 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
32 97/9/12 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
31 97/9/5 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
30 97/9/3 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
29 97/8/21 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
28 97/7/28 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
27 97/7/21 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
26 97/7/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
25 97/6/26 شورای کارگروه کارورزی و کارآموزی پزشکی اجتماعی
24 97/6/5 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
23 97/5/23 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
22 97/4/4 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
21 97/4/4 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
20 97/3/21 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
19 97/3/19 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
18 97/3/6 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
17 97/3/5 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
16 97/3/1 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
15 97/3/1 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
14 97/2/30 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
13 97/2/30 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
12 97/2/23 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
11 97/2/22 شورای کارگروه کارورزی پزشکی خانواده
10 97/2/17 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
9 97/2/10 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
8 97/1/29 شورای کارگروه دستیاران پزشکی اجتماعی
7 97/1/27 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
6 96/10/10 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
5 96/9/20 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
4 96/8/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
3 96/7/10 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
2 96/6/20 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
1 96/6/6 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir