شورای آموزشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-12:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جدول زمانبندی جلسات کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کارورزی پزشک خانواده در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی در سال 97

جدول زمانبندی کارگروه مرکز جامع سلامت آموزشی ابن سینا در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه کلینیک پزشک خانواده در سال 97

جدول زمانبندی جلسات کارگروه دستیاری پزشکی خانواده در سال 97

 

 

تاریخ برگزاری جلسه

موضوع صورتجلسه
97/11/16 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/11/9 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/11/8 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/11/7 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/10/17 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/10/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/10/5 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/9/26 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/9/12 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/9/5 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/9/3 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/8/21 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/7/28 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/7/24 شورای آموزشی گروه پزشکی اجتماعی
97/7/23 شورای آموزشی گروه پزشکی اجتماعی
97/7/22 شورای مشترک کارگروه کارآموزی و کارورزی و دستیاری
97/7/21 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/7/15 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/6/26 شورای کارگروه کارورزی و کارآموزی پزشکی اجتماعی
97/6/26 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/6/5 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/5/23 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/4/23 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
97/4/16 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/4/4 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/3/22 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/3/21 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/3/6 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/3/5 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/3/1 شورای کارگروه کارورزی پزشک خانواده
97/3/1 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/30 شورای کارگروه دستیاری پزشکی اجتماعی
97/2/30 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/23 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/22 شورای کارگروه کارورزی پزشکی خانواده
97/2/17 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/10 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
97/2/15 شورای کارگروه دستیاران پزشکی اجتماعی
97/2/8 شورای کارگروه کارآموزی پزشکی اجتماعی
97/1/29 شورای کارگروه دستیاران پزشکی اجتماعی
97/1/27 شورای کارگروه کارورزی پزشکی اجتماعی
96/10/18 شورای کارگروه کارورزی و کاراموزی پزشکی اجتماعی
96/10/10 ششمین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/9/20 پنجمین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/8/15 چهارمین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/7/10 سومین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/6/20 دومین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/6/6 اولین شورای کارورزی پزشک خانواده درمانگاهی
96/5/9 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
96/3/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
96/1/26 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
96/1/19 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/11/11 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/11/9 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/11/6 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/25 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/10/11 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/9/30 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/9/6 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/24 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/8/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/15 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/8 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/8/1 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/28 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/26 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/7/17 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/14 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/13 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارآموزان دوره پزشکی اجتماعی
95/7/5 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/5/18 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/4/20 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/3/12 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/2/29 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/2/14 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی
95/2/14 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/1/17 شورای گروه پزشکی اجتماعی و پزشک خانواده
95/1/16 شورای هماهنگی مربیان و ارتقاء کیفیت آموزش و ارزشیابی کارورزان دوره پزشکی اجتماعی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir