شورای آموزشی زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-14:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/12/20 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/11/29 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/11/15 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/7/9 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/7/2 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/6/26 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/3/7 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/31 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/17 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/10 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/3 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/1/27 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/1/20 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir