شورای آموزشی زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
95/11/4 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید
95/11/11

شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید

به اعتراضات سوالات دانشجویان آذر و دی  95 رسیدگی شد .

95/11/18 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
95/11/25

شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید.

دستور العمل اخلاق حرفه ای کارآموزان و کارورزان در شورای گروه مطرح و مورد موافقت همه اعضای گروه قرار گرفت .

96/7/3 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/8/1 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/8/8 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/8/15 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/9/27 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/10/4 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/10/11 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/10/18 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/10/25 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/11/9 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/1/20 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/1/27 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/3 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/10 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/17 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/31 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/3/7 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/6/26 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/7/2 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/7/9 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir