شورای آموزشی زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/08/21-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
95/11/4 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید
95/11/11

شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید

به اعتراضات سوالات دانشجویان آذر و دی  95 رسیدگی شد .

95/11/18 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
95/11/25

شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید.

دستور العمل اخلاق حرفه ای کارآموزان و کارورزان در شورای گروه مطرح و مورد موافقت همه اعضای گروه قرار گرفت .

96/7/3 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/8/1 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/8/8 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
96/8/15 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir