شورای آموزشی زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-10:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/11/28 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/10/30 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/10/23 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/10/16 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/9/25 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/9/11 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/8/6 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/7/29 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/7/22 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/7/15 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/7/8 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/7/1 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/4/3 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/3/27 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/3/20 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/1/26 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/2/16 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
98/2/30 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/12/20 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/11/29 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/11/15 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/7/9 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/7/2 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/6/26 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/3/7 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/31 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/17 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/10 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/2/3 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/1/27 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .
97/1/20 شورای آموزشی گروه زنان و مامایی در بیمارستان شهید بهشتی تشکیل گردید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir