شورای آموزشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/10-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
38 18 آذر 98 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
37 10 مرداد 98 معرفی اعضای کمیته اخلاق حرفه ای و ...
36 19 اردیبهشت 98 تعیین زمان پایان برنامه های آموزشی، وضعیت گروه در فارابی ...
35 5 اسفند 97 موافقت با همکاری خانم دکتر یوسفیان-برنامه های آموزشی و غیرآموزشی بیمارستان فارابی- برنامه تحویل و تحول کشیک ها
34 16 دی 97 بررسی درخواست های انتقالی دستیاران- روتیشن دستیاران فک و صورت و ...
33 18 آذر 97 بررسی مشکلات اورژانس فارابی، کنترل پوشش حرفه ای دانشجویان و ...
32 6 آبان 97 بررسی درخواست نقل و انتقلات دستیاران- برقراری درمانگاه پارالل و ...
31 11شهریور 97 تنظیم برنامه مشاوره ها، برنامه ریزی سخنرانی ها و کلاس ها
30 14 مرداد 97 موافقت با همکاری خانم دکتر عبدالعالی- نکاتی در مورد گراندراند
29 7 خرداد 97 بررسی حضور بیشتر دانشجویان در درمانگاه و اورژانس
28 30 اردیبهشت 97 درخصوص برگزاری گراندراند و فرایند انتقال بیماران نیازمندمشاوره
27 10 اردیبهشت 97 تعیین اعضای کمیته اخلاق حرفه ای- بررسی درخواست های اعضا
26 24 اسفند 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
25 24 بهمن 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
24 8 بهمن 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
23 24 دی ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
22 19 دی ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
21 30 آذرماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
20 9 آذر ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
19 4 ابان ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
18 6 مهرماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
17 13 شهریور 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
16 26 مرداد 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
15 1 مرداد 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
14 18 خرداد 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
13 31 اردیبهشت 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
12 18 اردیبهشت 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
11 4 اردیبهشت 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
10 9 اسفندماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
9 2 اسفند ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
8 27 دی ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
7 14 دی ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
6 13 مهر ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
5 14شهریور 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
4 24 تیرماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
3 30 خرداد 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
2 16 خرداد 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
1 22 فروردین 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir