شورای آموزشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
40 بهار 99 به دلیل شیوع کرونا، جلسه برگزار نشده است
39 زمستان 98 به دلیل شیوع کرونا، جلسه برگزار نشده است
38 18 آذر 98 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
37 10 مرداد 98 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
36 19 اردیبهشت 98 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
35 5 اسفند 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
34 16 دی 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
33 18 آذر 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
32 6 آبان 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
31 11شهریور 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
30 14 مرداد 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
29 7 خرداد 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
28 30 اردیبهشت 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
27 10 اردیبهشت 97 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
26 24 اسفند 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
25 24 بهمن 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
24 8 بهمن 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
23 24 دی ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
22 19 دی ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
21 30 آذرماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
20 9 آذر ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
19 4 ابان ماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
18 6 مهرماه 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
17 13 شهریور 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
16 26 مرداد 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
15 1 مرداد 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
14 18 خرداد 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
13 31 اردیبهشت 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
12 18 اردیبهشت 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
11 4 اردیبهشت 96 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
10 9 اسفندماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
9 2 اسفند ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
8 27 دی ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
7 14 دی ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
6 13 مهر ماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
5 14شهریور 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
4 24 تیرماه 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
3 30 خرداد 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
2 16 خرداد 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه
1 22 فروردین 95 بررسی مسائل و برنامه های آموزشی گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir