شورای آموزشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/19-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
24 بهمن 96 -
8 بهمن 96 -
24 دی ماه 96 -
19 دی ماه 96 -
30 آذرماه 96 -
9 آذر ماه 96 -
4 ابان ماه 96 -
6 مهرماه 96 -
13 شهریور 96 -
26 مرداد 96 -
1 مرداد 96 -
18 خرداد 96 -
31 اردیبهشت 96 -
18 اردیبهشت 96 -
4 اردیبهشت 96 -
9 اسفندماه 95 صورتجلسه
2 اسفند ماه 95 صورتجلسه
27 دی ماه 95 صورتجلسه
14 دی ماه 95 صورتجلسه
13 مهر ماه 95 صورتجلسه
14شهریور 95 -
24 تیرماه 95 -
30 خرداد 95 -
16 خرداد 95 -
22 فروردین 95 -
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir