شورای آموزشی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/11/24 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
98/10/12 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
98/8/23 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
98/7/11 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
98/4/6 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
98/1/29 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
97/12/4 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
97/10/13 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
977/9/8 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
97/8/3 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
97/4/7 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی
97/2/6 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران
96/11/12 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی مشکلات دستیاران واکسترنها در بخش
96/7/13 بررسی نامه های وارده آموزشی و مشکلات دستیاران
96/6/2 جلسه با حضور سرکار خانم دکتر آویژگان در خصوص سایت و برنامه عملیاتی و بررسی نمرات آزمون ارتقاء دستیاران
96/4/22 بررسی نامه های وارده آموزشی و موضوع آموزش اینترنها در بخش جراحی اعصاب
96/2/14

در خصوص درسنامه دانشجویان بر اساس گاید لایم مغزو ستون فقرات تدوین مجدد گردد و انتخاب رزیدنت ارشد

95/11/14

ارزشیابی دستیاران و مسائل مربوط به دستیاران و فراگیران

بررسی پروتکل مصرف منطقی آنتی بیوتیک قبل و بعد از عمل جراحی

95/10/9 در خصوص آموزش نرم افزار ثبت عملکرد فعالیتهای هیأت علمی
95/9/11

در خصوص آموزش  موارد حاد تروماتیک اعصاب محیطی در اصفهان  توسط دکتر تابش و مسائل مربوط به دستیاران و فراگیران

95/8/13 در خصوص بررسی مباحث درسنامه جدید تدوین شده جهت دانشجویان پزشکی عمومی
95/7/22 معارفه دستیاران جدید الوورد و توصیه های لازم توسط مدیر گروه و کلیه اعضای هیأت علمی گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir