شورای آموزشی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-6:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
99/4/5 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
99/3/12 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی موارد آموزشی  دستیاران برگزار شد
98/11/24 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
98/10/12 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
98/8/23 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
98/7/11 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
98/4/6 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
98/1/29 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
97/12/4 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
97/10/13 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
977/9/8 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
97/8/3 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
97/4/7 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
97/2/6 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
96/11/12 اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و بررسی مشکلات دستیاران واکسترنها در بخش
96/7/13 شورای گروه در خصوص اطلاع رسانی نامه های وارده آموزشی و پیرامون مسائل آموزشی  دستیاران برگزار شد
96/6/2 جلسه با حضور سرکار خانم دکتر آویژگان در خصوص سایت و برنامه عملیاتی و بررسی نمرات آزمون ارتقاء دستیاران
96/4/22 بررسی نامه های وارده آموزشی و موضوع آموزش اینترنها در بخش جراحی اعصاب
96/2/14

در خصوص درسنامه دانشجویان بر اساس گاید لایم مغزو ستون فقرات تدوین مجدد گردد و انتخاب رزیدنت ارشد

95/11/14

ارزشیابی دستیاران و مسائل مربوط به دستیاران و فراگیران\بررسی پروتکل مصرف منطقی آنتی بیوتیک قبل و بعد از عمل جراحی

95/10/9 در خصوص آموزش نرم افزار ثبت عملکرد فعالیتهای هیأت علمی
95/9/11

در خصوص آموزش  موارد حاد تروماتیک اعصاب محیطی در اصفهان  توسط دکتر تابش و مسائل مربوط به دستیاران و فراگیران

95/8/13 در خصوص بررسی مباحث درسنامه جدید تدوین شده جهت دانشجویان پزشکی عمومی
95/7/22 معارفه دستیاران جدید الوورد و توصیه های لازم توسط مدیر گروه و کلیه اعضای هیأت علمی گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir