شورای آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/20-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                                                      

آموزشی گروه

99/10/15
99/09/03
99/5/22
99/04/26
99/3/19
99/02/29
99/1/23
98/11/20
98/10/23
98/9/20
98/7/22
98/7/8
98/6/13
98/4/17
98/3/21
97/12/6
97/10/2
97/08/09
97/6/21
97/3/09
97/1/26
96/11/21
96/10/20
96/9/8
96/7/10
96/5/10
96/3/8
95/12/21
95/9/22
95/7/26
95/5/11
95/3/9

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir