شورای آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-18:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                                                      

آموزشی گروه

دستیاری فوق تخصصی

دستیاری تخصصی

پزشکی عمومی

97/11/29     97/12/23
97/10/2     97/11/25
97/08/09     97/10/27
      97/9/26
97/6/26 97/11/28 97/12/11 97/8/27
      97/7/30
97/3/09   97/10/15 97/6/14
97/2/24 97/2/15 97/09/25 97/3/20
97/1/22   97/1/18 97/1/29
    96/12/5 96/12/16
96/11/21   96/11/28  
96/10/20     96/10/17
96/9/8   96/9/11 96/9/4
96/7/10   96/6/26  
96/5/10      
96/3/8

 

   
95/12/21 95/10/11 95/11/19  
95/9/22   95/8/1 95/8/18
95/7/26      
95/5/11      
95/3/9      

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir