شورای آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/27-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                                                      

آموزشی گروه

دستیاری فوق تخصصی

دستیاری تخصصی

پزشکی عمومی

99/3/19      
99/02/29      
99/1/23      
98/11/20   98/11/27  
98/10/23   98/10/1  
98/9/20      
98/7/22      
98/7/8      
98/6/13     97/12/23
98/4/17     97/11/25
98/3/21     97/10/27
97/12/6     97/9/26
97/10/2   97/12/11 97/8/27
97/08/09   97/09 97/7/30
97/6/21   97/5/3 97/6/14
97/3/09     97/3/20
97/1/26     97/1/29
    96/12/5 96/12/16
96/11/21   96/11/28  
96/10/20     96/10/17
96/9/8   96/9/11 96/9/4
96/7/10   96/6/26  
96/5/10      
96/3/8

 

   
95/12/21 95/10/11 95/11/19  
95/9/22   95/8/1 95/8/18
95/7/26      
95/5/11      
95/3/9           

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir