شوراهای عمومی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-9:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع و محل صورتجلسه
99/2/31 جلسه شورای گروه روز چهارشنبه ساعت 11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.
98.11.20 جلسه شورای گروه انتخابات مدیر گروه درروز یکشنبه ساعت7.30 کلاس شماره 6 مرکز پزشکی الزهرا (س) برگزار می گردد.
98.10.24 جلسه شورای گروه روز سه شنبه مورخ 98/10/24 ساعت 7:30 صبح در واحد نوار مغز برگزار می گردد.
98/9/27 جلسه شورای گروه و جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 98/9/27 ساعت 7.30 صبح در کلاس شماره6 مرکز پزشکی الزهرا س) برگزار می گردد.
98.7.17 برگزاری شورای آموزشی جهت اصلاح برنامه آموزشی دستیاران در بیمارستان کاشانی
98/4/24 جلسه شورای گروه بیمارستان الزهرا کلاس 3 ساعت7/30 صبح
98/2/24 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 4 ساعت 11 صبح
97/11/30 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 4
97/10/10 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 2
97/8/28 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 3
97.7.9 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهر ا کلاس3
97.5.16 جلسه شورای گروه -بیمارستان کاشانی
97/3/22 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا و کلاس 3
97/3/1 جلسه شورای گروه بیمارستان الزهرا کلاس 3
97/1/21 جلسه شورای گروه بیمارستان الزهرا
96/12/8 انتخابات مدیر گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 4
96/11/17 بیمارستان الزهرا کلاس شماره 3
96/10/16 مرکز تحقیقات 
96/7/18 بیمارستان الزهرا کلاس 3
96/6/5 بیمارستان الزهرا
96/5/15 بیمارستان الزهرا
96/3/2 بیمارستان کاشانی
96/1/29 بیمارستان الزهرا 
95/12/3 بیمارستان الزهرا 
95/10/12 بیمارستان الزهرا
95/9/2 بیمارستان کاشانی
95/8/18 بیمارستان الزهرا
95/7/26 بیمارستان الزهرا
95/5/19 بیمارستان الزهرا
95/3/25 بیمارستان الزهرا
95/2/26 بیمارستان الزهرا
95/1/31 بیمارستان الزهرا
94/11/20 بیمارستان الزهرا
94/10/3 بیمارستان الزهرا
94/8/19 بیمارستان کاشانی
94/7/7 بیماستان الزهرا
94/5/27 بیمارستان الزهرا
94/4/8 بیمارستان الزهرا
94/3/25 مرکز پزشکی کاشانی
94/2/31 مرکز پزشکی الزهرا
93/12/26 مرکز پزشکی الزهرا
   
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir