شوراهای عمومی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع و محل صورتجلسه
45 99/10/7 جلسه شورای گروه و پژوهشی روز یکشنبه ساعت 8 صبح بصورت حضوری در بیمارستان کاشانی برگزار گردید .
44 99/8/3 جلسه شورای گروه مجازی ساعت 8 صبح بیمارستان کاشانی برگزار گردید .
43 99.6.10 جلسه شورای گروه روز دوشنبه ساعت 8 صبح بیمارستان کاشانی برگزار گردید .
42 99/2/31 جلسه شورای گروه روز چهارشنبه ساعت 11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.
41 98.11.20 جلسه شورای گروه انتخابات مدیر گروه درروز یکشنبه ساعت7.30 کلاس شماره 6 مرکز پزشکی الزهرا (س) برگزار می گردد.
40 98.10.24 جلسه شورای گروه روز سه شنبه مورخ 98/10/24 ساعت 7:30 صبح در واحد نوار مغز برگزار می گردد.
39 98/9/27 جلسه شورای گروه و جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 98/9/27 ساعت 7.30 صبح در کلاس شماره6 مرکز پزشکی الزهرا س) برگزار می گردد.
38 98.7.17 برگزاری شورای آموزشی جهت اصلاح برنامه آموزشی دستیاران در بیمارستان کاشانی
37 98/4/24 جلسه شورای گروه بیمارستان الزهرا کلاس 3 ساعت7/30 صبح
36 98/2/24 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 4 ساعت 11 صبح
35 97/11/30 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 4
34 97/10/10 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 2
33 97/8/28 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 3
32 97.7.9 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهر ا کلاس3
31 97.5.16 جلسه شورای گروه -بیمارستان کاشانی
30 97/3/22 جلسه شورای گروه - بیمارستان الزهرا و کلاس 3
29 97/3/1 جلسه شورای گروه بیمارستان الزهرا کلاس 3
28 97/1/21 جلسه شورای گروه بیمارستان الزهرا
27 96/12/8 انتخابات مدیر گروه - بیمارستان الزهرا کلاس 4
26 96/11/17 بیمارستان الزهرا کلاس شماره 3
25 96/10/16 مرکز تحقیقات 
24 96/7/18 بیمارستان الزهرا کلاس 3
23 96/6/5 بیمارستان الزهرا
22 96/5/15 بیمارستان الزهرا
21 96/3/2 بیمارستان کاشانی
20 96/1/29 بیمارستان الزهرا 
19 95/12/3 بیمارستان الزهرا 
18 95/10/12 بیمارستان الزهرا
17 95/9/2 بیمارستان کاشانی
16 95/8/18 بیمارستان الزهرا
15 95/7/26 بیمارستان الزهرا
14 95/5/19 بیمارستان الزهرا
13 95/3/25 بیمارستان الزهرا
12 95/2/26 بیمارستان الزهرا
11 95/1/31 بیمارستان الزهرا
10 94/11/20 بیمارستان الزهرا
9 94/10/3 بیمارستان الزهرا
8 94/8/19 بیمارستان کاشانی
7 94/7/7 بیماستان الزهرا
6 94/5/27 بیمارستان الزهرا
5 94/4/8 بیمارستان الزهرا
3 94/3/25 مرکز پزشکی کاشانی
2 94/2/31 مرکز پزشکی الزهرا
1 93/12/26 مرکز پزشکی الزهرا
     
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir