شوراهای عمومی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-14:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع و محل صورتجلسه
96/7/18 بیمارستان الزهرا کلاس 3
96/6/5 بیمارستان الزهرا
96/5/15 بیمارستان الزهرا
96/3/2 بیمارستان کاشانی
96/1/29 بیمارستان الزهرا 
95/12/3 بیمارستان الزهرا 
95/10/12 بیمارستان الزهرا
95/9/2 بیمارستان کاشانی
95/8/18 بیمارستان الزهرا
95/7/26 بیمارستان الزهرا
95/5/19 بیمارستان الزهرا
95/3/25 بیمارستان الزهرا
95/2/26 بیمارستان الزهرا
95/1/31 بیمارستان الزهرا
94/11/20 بیمارستان الزهرا
94/10/3 بیمارستان الزهرا
94/8/19 بیمارستان کاشانی
94/7/7 بیماستان الزهرا
94/5/27 بیمارستان الزهرا
94/4/8 بیمارستان الزهرا
94/3/25 مرکز پزشکی کاشانی
94/2/31 مرکز پزشکی الزهرا
93/12/26 مرکز پزشکی الزهرا
   
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir