شوراهای عمومی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-10:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/2/26 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/2/6 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/1/22 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/11/12 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/10/28 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/9/30 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/8/11 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/7/17 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/7/2 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/3/25 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/1/24 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/11/28 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/10/30 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/10/9 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/9/4 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/8/20 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/8/6 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/7/8 اطلاع رسانی نامه های وارد
95/6/2 اطلاع رسانی نامه های وارده

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir