شوراهای عمومی طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/03-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
  شورای عمومی در قالب شورای آموزشی برگزار می گردد. نامه های آموزشی و وارده در قالب همان شورای آموزشی مطرح می گردد.
98/11/17 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/10/28 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/9/7 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/7/18 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/7/4 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/5/24 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/3/21 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/3/2 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/2/23 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/2/5 اطلاع رسانی نامه های وارده
98/12/23 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/12/8 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/12/6 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/11/10 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/9/22 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/8/30 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/7/26 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/6/1 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/5/14 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/4/19 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/3/23 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/2/26 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/2/6 اطلاع رسانی نامه های وارده
97/1/22 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/11/12 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/10/28 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/9/30 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/8/11 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/7/17 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/7/2 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/3/25 اطلاع رسانی نامه های وارده
96/1/24 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/11/28 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/10/30 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/10/9 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/9/4 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/8/20 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/8/6 اطلاع رسانی نامه های وارده
95/7/8 اطلاع رسانی نامه های وارد
95/6/2 اطلاع رسانی نامه های وارده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir