شوراهای عمومی زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-8:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف    تاریخ برگزاری شورا
43 دوشنبه 99/4/30
42 دوشنبه 99/4/23
41 دوشنبه 99/4/9
40 دوشنبه 99/4/2
39 دوشنبه 99/3/19
38 دوشنبه 99/3/12
37 دوشنبه 98/10/30
36 دوشنبه 98/10/16
35 دوشنبه 98/10/9
34 دوشنبه 98/10/2
33 دوشنبه98/9/25
32 دوشنبه98/9/11
31 دوشنبه98/8/6
30 دوشنبه98/7/29
29 دوشنبه98/7/22
28 دوشنبه98/7/15
27 دوشنبه 98/7/8
26 دوشنبه 98/7/1
25 دوشنبه 98/4/3
24 دوشنبه 98/3/27
23 دوشنبه 98/3/20
22 دوشنبه 98/2/30
21 دوشنبه98/2/23
20 دوشنبه98/2/16
19 دوشنبه98/2/9
18 دوشنبه 98/2/2
17 دوشنبه 98/1/26
16 دوشنبه 98/1/19
15 دوشنبه 97/12/20
14 دوشنبه 97/11/15
13 دوشنبه 97/11/8
12 دوشنبه 97/10/24
11 دوشنبه 97/10/17
10 دوشنبه 97/7/16
9 دوشنبه 97/7/9
8 دوشنبه 97/7/26
7 دوشنبه 97/3/7
6 دوشنبه 97/2/31
5 دوشنبه 97/2/17
4 دوشنبه 97/2/10
3 دوشنبه97/2/3
2 دوشنبه97/1/27
1 دوشنبه 97/1/20

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir