شرح وظایف

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-6:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 تشکيل EDO

با توجه به دستورالعمل مورخ 13/12/82 به شماره 24628 معاون محترم آموزشی و امور دانشگاهی وزارتخانه و در راستای تحقق هدف استراتژيک GIO2  از مجموعه اهداف راهبردی دانشگاه در سال 1381، هسته های توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه با اهداف ذیل تشکیل گردید:

 1. تمرکز زدایی در تصمیم سازیهای آموزشی
 2. زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزش
 3. افزایش روایی ارزشیابی های آموزشی
 4. برخورداری مدیریت دانشکده از مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که به عنوان مشاورین آموزشی ، به تصمیم گیریهای مناسبتر کمک کنند .
 5. سازماندهی پژوهش های آموزش در دانشکده
 6. پیشگیری از موازی کاری ها در دانشکده ها و استفاده بهینه از وقت اعضای هیات علمی علاقمند به توسعه و بهبود کیفیت آموزش
 7. برنامه ریزی آموزش آموزش دهندگان

                                                                                          .

وظایف و زمینه فعالیت دفتر توسعه آموزش :

 1. طراحی و نظارت بر ارزشیابی های آموزشی در دانشکده / بیمارستان و در صورت لزوم ، انعکاس پیشنهادات اجرایی و اصلاحی به EDC برای بررسی و تایید نهایی آن در شورای آموزشی پژوهش دانشکده  یا شورای  آموزشی دانشگاه
 2. حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس و ... )
 3. بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در زمینه مهارتهای تدریس و تحقیق و کمک به EDC در طراحی و اجرای دوره های آموزشی برای پاسخ به این نیازها
 4. مشارکت در طراحی و ساماندهی برنامه های آموزش مداوم که توسط دانشکده / بیمارستان برگزار می شود.
 5. اعلام اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده / بیمارستان  ، مشارکت در طراحی و اجرای این پژوهشها
 6. کمک به EDC برای بهبود برنامه های هدایت استعداد های درخشان دانشگاه

رسالتهای EDO

         رسالتEDO ارتقاء سطح آموزشي از طريق موارد پنج گانه زیر است.

 1. ارزشيابی در راستای توسعه آموزش در حيطه های:

       1-1 اعضای هيئت علمی

       2-1 دانشجو

       3-1  برنامه

 1. برنامه ريزی آموزشی واصلاح برنامه های آموزشی
 2. پژوهش درآموزش
 3. نيازسنجی وسياستگزاری آموزش اعضای هيئت علمی
 4. همکاری در زمينه آموزش مداوم در قالب:

        1-5 سياستگزاری آموزش مداوم

        2-5 طراحی دوره های کوتاه مدت توسط گروه های آموزشی

 

مسوول EDO

 • از بین اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی  علاقمند به امور آموزشی- پژوهشی با سابقه فعالیتهای آموزشی- پژوهشی و مدیریتی مرتبط و با اولویت دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد درآموزش پزشکی (يا تایید سوابق مرتبط توسط EDC) و با حکم ریاست دانشکده منصوب می شود.

 

وظایف و اختیارات مسوول EDO

 • عضويت در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده ، شورای معاونین، شورای مدیران گروههای بالینی و پایه ، شورای  EDOو شورای EDC  مرکزی با داشتن حق رای
 • ارائه موضوعات به کمیته های EDO جهت کارشناسی
 • ارائه کارشناسی های کمیته های EDO به شورای EDO جهت تایید و انعکاس به شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده جهت تصویب
 • نظارت و پیگیری مصوبات شورای EDO
 • تهیه گزارش سالیانه از جمله مالی برای ارائه به شورای EDC
 • پیگیری انجام ارزیابی دروس دانشکده به صورت دوره ای منطبق با اقدامات وزارتی
 • پیگیری انجام ارزیابی بیرونی گروهها
 • نظارت بر مرکز مهارتهای بالینی مراگز آموزش دانشگاه

کارشناسان EDO

از پرسنل دانشکده دارای سوابق علمی ،اجرایی ،پژوهشی مورد تایید EDC تامین می گردند.) 6 پست سازمانی پیش بینی گردد)

  شرح وظایف :

 • مشارکت در اجرای ارزشیابی ها درحيطه های مختلف
 • مشارکت در نظارت براجرای برنامه های آموزشی
 • شرکت در کمیته های EDO بر حسب مورد
 • اجرای مواردی که مسوول EDO به ایشان واگذار می نماید.

نیروهای پشتیبانی

حداکثر سه نفر از طریق دانشکده وبا توجه به سیاست های دانشکده تعیین می شود.

کمیته های EDO

کمیته ها برحسب نیازهای دانشکده بر مبنای رسالتهای EDO تشکیل می شوند.

اعضای کميته ها از بين اعضای هيئت علمی علاقمند به ارتقاء آموزش با پیشنهاد مسوول EDO و حکم رئيس دانشکده منصوب می شوند. تعداد اعضای کميته ها باتوجه به حجم فعاليت های کميته ها تعيين می شود.

 

تامين مالی EDO

 1. هزینه های جاری EDO  توسط دانشکده تامین میشود که شامل هزینه پرسنل موظف ، پرسنل پشتیبانی و مواد مصرفی معمول می باشد.
 2. هزینه های پروژه ای توسط مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه پس از تصویب تأمین می شود.

چارت تشکیلاتی EDO

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir