شرح وظایف کتابخانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-6:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرح وظایف عمومی مسئولان:
----------------------------
1-تدوین،بازنگری و اصلاح دستورالعملهای کاری و اولویت بندی های امور بخش مورد نظر
2-نظارت بر فرآیند کارها و پیشرفت امور
3-برگزاری دوره های آموزشی (آموزش به همکاران و مراجعان)
4-تشویق همکاران بخش به شرکت در سمینارها و همایش های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
5-برگزاری جلسه های دوره ای از بخش مورد نظر به رئیس کتابخانه
6-ارائه گزارش و آمارهای دوره ای از بخش مورد نظر به رئیس کتابخانه
7-همکاری با کارکنان در بخشهای دیگر و انجام کار گروهی

شرح وظایف تخصصی مسئول بخش فراهم آوری(مجموعه سازی):
--------------------------------------------------------------
1- نظارت بر مراحل سفارش مواد ورد نیاز با توجه به در خواست ها
2-برنامه ریزی و نظارت بر امور سفارش های داخلی و خارجی
3-نظارت بر پیگیری و دریافت کامل مواد سفارش شده
4-ارتباط با اعضای هیات علمی و دانشجویان و انجام نیاز سنجی از این گروه جهت گزینش مواد
5-برقراری و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و کارگزاران
6-بررسی ابزارهای انتخاب مواد چاپی( مثل کتابشناسی های جاری و گذشته نگر فارسی و لاتین) و تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش
7-تنظیم بودجه برای ایجاد تعادل موضوعی مجموعه
8-انجام مکاتبات خارجی و یا نظارت برآن
9-پیش بینی بودجه ریالی و ارزی جهت خرید منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی
10-همکاری نزدیک با واحد مالی کتابخانه ، جهت ارائه صورتحساب ها ، پرداخت ها و تسویه حساب
11-تقویت خرید اشتراکی و یا استفاده اشتراکی
12-برقراری ارتباط و نظارت بر روابط بین کتابخانه ای
13-برنامه ریزی و کنترل اجرای وجین در کتابخانه
14-ساماندهی و کنترل مبادله یا اهدای منابع اطلاعاتی وجین شده در کتابخانه

شرح وظایف تخصصی مسئول بخش سازماندهی منابع( فهرست نویس):
------------------------------------------------------------------
1-کسب آگاهی از ویرایش های جدید ابزارهای سازماندهی مواد و پیشنهاد سفارش آن به بخش فراهم آوری
2-نظارت بر انجام صحیح فهرستنویسی توصیفی ، تحلیلی و رده بندی منابع
3-نظارت بر کاربرد صحیح ابزارهای سازماندهی ( سر عنوان های موضوعی ، رده بندی ها ، فهرستهای مستند ،قواعد فهرستنویسی و...)         
 4-سرپرستی و هماهنگی فعالیت های مرتبط با سازماندهی ، فهرستنویسی ، رده بندی و پردازش تمام منابع اطلاعاتی
5-نظارت بر کاربرد صحیح اصطلاح نامه ها و سایر منابع مورد استفاده در نمایه سازی مواد
6-کسب اطلاع از آخرین تحولات در زمینه فهرستنویسی در ایران و جهان و انتقال آن به همکاران
7-برنامه ریزی در امور مربوط به رایانه ای کردن اطلاعــــات منابع سازماندهی شده و گسترش شبکه کتابشنــاختی
کتابخانه
8-مشارکت در طراحی و توسعه نرم افزار موجود برای بخش فهرستنویسی و نمایه سازی کتابخانه
9-سیاستگذاری و برنامه ریزی برای سازماندهی ( فهرستنویسی،نمایه سازی و یا چکیده نویسی) کلیه منابع موجود
در سازمان مادر(مانند پایان نامه ها ، مقالات مجلات، طرح ها، گزارش ها ،استانداردها و ...)
10-همکاری و هماهنگی با بخش سفارشات ، مرجع ، امانت و نشریات ادواری
11-اطلاع رسانی در مورد تصمیم های گرفته شده و نوآوری های بخش به همتایان خود در ایران و جهان

شرح وظایف تخصصی مسئول بخش مرجع :
------------------------------------------
1-برنامه ریزی و اجرای صحیح خدمات مرجع توسط کارکنان بخش
2-کسب آگاهی از انواع منابع چاپی و الکترونیکی مرجع بویژه منابع جدید
3-گزارش خلاًهای اطلاعاتی موجود در بخش مرجع به مدیریت کتابخانه و تهیه سیاهه منابع مرجع مورد نیاز برای انتخاب و سفارش
4-اطلاع رسانی در مورد منابع و اطلاعات مورد نیاز در کتابخانه و یا در مراکز دیگر
5-شناخت نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضای هیاًت علمی و دانشجویان
6-نظارت بر انجام صحیح خدمات مرجع توسط کارکنان بخش
7-همکاری فعال در پیشبرد پژوهش های اعضای هیاًت علمی و دانشجویان دانشگاه
8-برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه خدمات مرجع مانند SDI و CAS
9-برنامه ریزی و همکاری در برگزاری کارگاه های آموزش اینترنت و منابع مرجع الکترونیکی وچاپی برای اعضای هیاًت علمی ودانشجویان                                                                   
10-نظارت بر امور سالن مرجع
11-تهیه و یا نظارت بر تهیه بروشور های آموزشی در مورد منابع مرجع

شرح وظایف تخصصی مسئول بخش نشریات ادواری :
-------------------------------------------------
1-سرپرستی و هماهنگی فعالیت های بخش نشریات ادواری
2-برنامه ریزی و نظارت و مشارکت در انتخاب نشریات ادواری و هماهنگی با بخش سفارشات مواد
3-نظارت بر ثبت و ضبط صحیح اطلاعات ادواری های دریافت شده و بایگانی های آنها
4-نظارت بر امور سالن نشریات
5-برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدارک ادواری ها و منابع وابسته به آنها مانند فهرست ها ، نمایه نامه ها ،
چکیده نامه ها ، و ...
6-نظارت بر استفاده از نشریات ادواری بر حسب مقررات کتابخانه
7-برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات مربوط به نشریات ادواری از طریق شبکه داخلی کتابخانه و وب سایت
آن
8-برنامه ریزی انواع خدمات مبتنی بر ادواری ها ( تهیه فهرست مندرجات ادواری ها ، تدوین فهرست موجودی ، ارائه
خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات ، ...)
9-نظارت بر صحافی دوره های قبلی نشریات
10-برنامه ریزی و مشارکت در امر مربوط به تهیه اشتراکی و استفاده اشتراکی از نشریات
11-همکاری در تنظیم بودجه بر اساس معیارها و شاخص های مورد توجه دانشگاه

شرح وظایف تخصصی مسئول بخش امانت :
-----------------------------------------
1-نظارت بر انجام صحیح امور امانت (سرپرستی و هماهنگی فعالیت های بخش )
2-تنظیم آئین نامه امانت مواد و باز پس گیری آنها
3-نظارت بر قفسه خوانی ادواری
4-نظارت بر چگونگی آمار گیری و گزارش از سیستم امانت
5-ایجاد و اداره بایگانی (فایل) امانت
6-همکاری و هماهنگی با بخش های فراهم آوری ، سازماندهی ، آماده سازی و تکثیر
7-برقراری ارتباط با سایر مراکز و کتابخانه ها به منظور ایجاد و برقراری خدمات امانت بین کتابخانه ای و خدمات
تحویل مدرک
8-برنامه ریزی برای ارائه خدمات به بیرون
9-نظارت بر امور سالن مطالعه

شرح وظایف پرسنل کتابخانه پزشکی :
------------------------------------
شرح وظایف عمومی :
1-مشارکت در کلیه امور کتابخانه (با توجه به مقتضیات ونیازهای هر زمان کتابخانه شامل:نمایشگاه کتاب،وجین کتب..).
2-امانت و سرویس دهی منابع با استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه (پارس آذرخش) و بر اساس آیین نامه امانت دانشگاه به طور مستمر با استفاده از رمز عبور شخصی
3-راهنمایی و همکاری و همگامی در انتخاب منابع مورد نیاز جامعه استفاده کننده کتابخانه با استفاده از نیاز دانشجویان، اساتید، گروه های آموزشی و...
4-آماده سازی منابع
5-سرویس دهی و راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع
6-کنترل و مراقبت از رایانه های مربوطه و پیگیری معایب سیستمها و نیازهای بخش
7-قراردادن و انتقال منابع(کتاب، CD، مجلات، پایان نامه و...) براساس شماره رده بندی در قفسه های مربوطه در طول ساعات کاری و تحویل به شیفت بعدی
8-مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز کتابخانه به خصوص کتب قفسه های مربوطه
9-مشارکت در وجین منابع مازاد بر نیاز کتابخانه به خصوص کتب قفسه های مربوطه و تهیه لیست کتب وجین و
مفقودی بر اساس آیین نامه وجین دانشگاه با هماهنگی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
10-تحویل قفسه های مربوطه، به همکاران شیفت بعدی(تحویل شیفت صبح به عصر ساعت 1 بعدازظهر و کنترل شیفت صبح در ابتدای شروع کار).

شرح وظایف اختصاصی بخش امانت:

1- کنترل منابع موجود کتابخانه از نظر یکپارچگی اقدامات فنی
 2-بررسی مشکلات فنی منابع و ارائه گزارش به کتابخانه مرکزی دانشگاه و پیگیری جهت رفع آنان
 3-تهیه لیست و تنظیم مدارک منابع براساس شماره ردیف- عنوان- نام نویسنده- سال نشر و... جهت سفارش منابع
 4-مهمور نمودن صفحات کتب جدید و اهدایی
 5-ارسال منابع جدید و اهدایی به کتابخانه مرکزی جهت ثبت و فهرستنویسی
6- تحویل منابع از کتابخانه مرکزی
 7-تایپ برچسب عطف و بارکد کتب و نصب آن بر روی منابع
 8-کنترل کتب از نظر مهر و تایپ برچسب و... جهت انتقال به قفسه های مربوطه
9-تهیه نسخه الکترونیک کتب جدیداز طریق باز نمودن pin code
 10-ورود اطلاعات منابع
 11-صحافی منابعی که در کتابخانه میسر می باشد.
 12-تهیه لیست منابعی که در خارج از کتابخانه نیاز به صحافی دارند.
 13-تهیه لیست منابع وجین و مفقودی بر اساس آیین نامه مربوطه
 14- رسیدگی به تسویه حساب به مراجعین شامل اساتید،دانشجویان ،پرسنل....
 15-پیگیری امور خارج از کتابخانه (درخواست خرید و تعمیر تجهیزات و دریافت کتب از پست و...)
 16-مرتب نمودن مخزن کتب وجین و کتب راکد کتابخانه
 17-کنترل سالن مطالعه خواهران و براداران
18-زیراکس منابع
 19-ارسال مکاتبات
20-همکاری در انتخاب و سفارش وخرید منابع وتهیه کارت هیئت علمی در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب بین المللی
 21-همکاری در انتخاب و سفارش وخرید منابع در طول سال
22-همکاری ومشارکت درامانت بین کتابخانه ای
23-تهیه لیست دیر آمدگی منابع جهت ارائه به مسئول
24-تهیه آمار مراجعین و منابع
25-همکاری در آموزش به کارورزان کتابداری واطلاع رسانی
26-تهیه وارسال منابع آزمونهای تخصصی ارتقاء و بورد در زمان امتحان های مربوطه
 همکاران محترم قفسه های کتب مربوط به شما می باشد توجه به نکات ذکرشده ضروری است
 ردیف 1      ردیف 2      ردیف 3     ردیف 4      ردیف 5
 ردیف 6      ردیف 7      ردیف 8     ردیف 9      ردیف 10
 
شرح وظایف پرسنل بخش مجلات کتابخانه دانشکده پزشکی:
 1-ثبت مجلات جدید
 2-جستجوی منابع اطلاعاتی(چاپی و الکترونیک) و سرویس دهی به ارباب رجوع
 3-پیگیری معایب سیستمها و نیازهای بخش
4-چک کردن  وارد نمودن اطلاعات کاردکس
 5-بسته بندی و ارسال مجلات برای صحافی و پیگیری های بعدی
 6-پیگیری اشتراک و سفارش  نشریات
 7-محاسبه و ثبت آمار روزانه مربوط به فعالیتهای بخش
 8-زیراکس منابع
 9-همکاری و آموزش به کارورزان کتابداری واطلاع رسانی
 10-آماده سازی و مرتب کردن  قفسه های مجلات
 11-ارسال مقالات وموضوعات در خواستی از طریق ایمیل و...
12-رابط میان کاربر وکتابخانه مرکزی در ثبت نام دانشجویان از پایگاههای INLM،...
13-کمک به کاربران در استفاده از نرم افزارهای کاربردی
14-در خواست وپیگیری مقالات از طریق امانت بین کتابخانه ای(باکتابخانه مرکزی) در صورت عدم دسترسی به منابع

شرح وظایف پرسنل بخش مرجع کتابخانه دانشکده پزشکی:
1-آماده سازی منابع
2-کنترل کتب مرجع و مرتب کردن آنها
3-جستجو  پایان نامه جهت تحقیق و تکراری نبودن موضوع
 4-تهیه لیست پایان نامه ها جهت فهرستنویسی  به کتابخانه مرکزی
5-سرویس دهی  و راهنمایی مراجعین
6- کنترل پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی و مرتب کردن آنها
7- جستجو پایگاههای معتبر پایان نامه ها  در اینترنت
8-همکاری با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (   irandoc  )
 9-بررسی مشکلات فنی منابع (پایان نامه،طرح ..،کتب )و ارائه گزارش به کتابخانه مرکزی و پیگیری جهت رفع آنان
 10-محاسبه و ثبت آمار روزانه مربوط به فعالیتهای بخش  پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 11-همکاری در آموزش به کارورزان کتابداری واطلاع رسانی
12-روش استفاده از نوشتن منابع نویسی به روش ونکوور
13-پرینت اطلاعات جستجو شده جهت مراجعین در صورت درخواست
14- ارسال مقالات وموضوعات در خواستی از طریق ایمیل و...

شرح وظایف پرسنل بخش مولتی مدیا کتابخانه دانشکده پزشکی:
 1-آماده سازی و تهیه لیست منابع دیداری شنیداری
 2-سرویس دهی بخش مولتی مدیا
3-تهیه نسخه پشتیبان (کپی)
4-نگهداری نسخه مادر  در بانک اطلاعات
5- بررسی مشکلات فنی منابع الکترونیک و ارائه گزارش به کتابخانه مرکزی و پیگیری جهت رفع آنان
6-تهیه لیست منابع الکترونیکی و به روز رسانی آن
7-راهنمایی مراجعه کننده جهت استفاده از اسکنر و پرینتر
8- پرینت واسکن منابع الکترونیکی
9-آماده کردن و چک  سیستم های بخش مولتی مدیا قبل از استفاده مراجعین