شرح وظایف واحد بهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 1. مشارکت در برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی آزمایشگاه ها منطبق بر سیاست های ابلاغی، اعتبارات موجود و براساس اهم مشکلات شناسایی شده با هماهنگی گروه های مربوطه، شناسایی و مدیریت خطرات و بحران های احتمالی با رویکرد پیشگیرانه و ثبت و گزارش دهی حوادث ناخواسته مرتبط جهت جلوگیری از تکرار آن ها.
 2. مشارکت در برنامه ریزی به منظور بهبود فرآیندها یبهداشتی، کنترل عفونت و دفع پسماندهای آزمایشگاهی.
 3. نظارت مستقیم بر حسن اجرای تفکیک، بازیافت، جمع آوری، انتقال و دفع بهداشتی پسماندهای تولیدی به ویژه پسماندهای خطرناک آزمایشگاهی مطابق دستورالعمل های ابلاغ شده با همکاری مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه ها.
 4. مشارکت در برنامه ریزی   به منظور مدیریت مواد مصرفی آزمایشگاهی، برچسب گذاری، بسته بندی استاندارد، بهبود شرایط نگهداشت، انتقال صحیح و استفاده ایمن از آن.
 5. مشارکت در برنامه ریزی به منظور ارتقاء ایمنی تجهیزات، تاسیسات و انجام تست های دوره ای منطبق بر منابع و اعتبارات موجود با هدف حصول اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن تجهیزات.
 6. تهیه و تدوین چک لیست های در زمینه ایمنی تجهیزات، ایمنی محیط کار، ایمنی فرآیندهای کاری، ایمنی کار با مواد شیمیایی، ایمنی نگهداری و چیدمان مواد و ایمنی ذفع پسماندها.
 7. گردآوری استانداردهای ایمنی و تهیه و تنظیم پوستر و پمفلت آموزشی جهت گروه های هدف.
 8. مشارکت در برنامه ریزی به منظور توانمندسازی کارکنان و فراگیران و برگزاری برنامه های آموزشی و توجیهی.
 9. مشارکت در نیاز و تامین مواد مصرفی مرتبط با ایمنی آزمایشگاه و ارائه گزارش عملکرد، همراه با طرح نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء عملکرد کمیته.
 10. شرکت فعال در جلسات کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه و ارائه گزارش عملکرد، همراه با طرح نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدید ها و ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء عملکرد کمیته.
 11. جمع آوری اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل ایمنی و عوامل زیان آور (شیمیایی، فیزیکیو بیولوژیک) در آزمایشگا های دانشکده ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء عملکرد کمیته.
 12. مشارکت در برنامه ریزی به منظور راه اندازی سایت ایمنی در آزمایشگاه و به روزرسانی آن.
 13. مشارکت در بازدیدهای نظارتی از آزمایشگاه های دانشکده، طبق برنامه ابلاغ شده توسط کمیته، انجام ممیزی، شناسایی موارد قابل بهبود، گزارش دهی و برنامه ریزی اصلاحی به منظور کسب اطمینان از اجرای صحیح موارد پیشگفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir