شرح وظایف واحد امورمالی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  • اعمال نظارت مالی بر هزینه های مختلفی که برای واحدها انجـام می شود از نظر انطباق با آئین نامه و سایر مقررات عمومی و دستورالعمل های صادره و بررسی صحت و سلامت آنها در ارتباط با پرداخت صورتحساب ماهیانه قراردادها و هزینه های آگهی مناقصه و غیره.
  • ثبت هزینه ها و عملیات مالی بصورت روزانه در دفاتر حسابداری و بررسی و تنظیم و نگهداری حسابها و تفکیک انواع هزینه ها براساس قسمتهای مختلف تحت پوشش سازمان مرکزی .
  • پرداخت حقوق و مزایا و اضافه کار و مأموریت کارکنان و سایر هزینه های پرسنلی .
  • تنظیم و جمع بندی لیست های مربوطه بمنظور واریز بموقع به بانک جهت پرداخت به پرسنل .
  • ارسال کسورات قانونی مربوط به حقوق از جمله مالیات و بازنشستگی و سایر بدهیهای متعلقه با تنظیم لیست های مربوطه به سازمانهای ذیربط.
  • تهیه و تنظیم تراز مالی در پایان هر ماه و بررسی صورت مغایرت بانکی بمنظور وضعیت چک های صادره و مشخص نمودن چک های وصول نشده بین راهی به جهت تطبیق موجودی حساب بانک با دفاتر حسابداری براساس صورتحساب دریافتی از بانک.
  • بررسی و کنترل کلیه اسناد هزینه با تهیه صورت ریز و سند مادر بمنظور ارسال به اداره رسیدگی اسناد جهت بررسی ، تائید و واریز نهایی اسناد و تسویه و کسر از بدهی حساب تنخواه دریافتی.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir