شرح وظایف معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/01-7:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت و نشر پایه سلامت

1– اخذ کتب (تألیف، ترجمه) جهت ارائه و طرح در کمیته علمی نشر کتاب دانشکده، تشکیل پرونده و ثبت در بانک اطلاعات کمیته نشر

2– طرح پرونده در شورا جهت کارشناسی، جمع آوری و ثبت نقطه نظرات، تایپ و ارسال ایرادات به مولفین و مترجمین کتب

3– ارتباط مستمر با کارشناسان کتب جهت تسریع فرآیند اصلاح کتب

4– تنظیم دستور جلسه شورا و  هماهنگی جهت برگزاری کمیته نشر

5– تماس و هماهنگی مستمر با دبیر شورا

6– به روز رسانی بایگانی و سایت کمیته نشر

7– ارسال کتب درخواستی جهت دریافت امتیاز آرم به کارشناسان کمیته علمی نشر کتاب

8– تایپ و ارسال نامه های گواهی کارشناسی شده کتاب توسط اعضاء کمیته علمی نشر کتاب دانشکده

9– جمع آوری نهایی کارشناسی کتاب و اصلاحیه نهایی و ارجاع به اداره انتشارات دانشگاه

10_ مسئول به روز رسانی و تکمیل سایت حوزه معاونت پژوهشی

کارشناس امور پژوهشی

1- بررسی و کنترل پروپوزال دانشجویان دوره های پزشکی عمومی و تخصصی از نظر روش های آماری و متدولوژی قبل از ارسال به جلسه شورای پژوهشی

2-انعکاس ایرادات متدولوژی و روش های آماری پروپوزال پس از جلسه شورای پژوهشی به دانشجویان دوره های پزشکی عمومی و تخصصی

3- کنترل صحت نتایج حاصل از پایان نامه قبل از صدور مجو دفاع

4- شرکت در جلسات شورای پژوهشی

5- بررسی صحت گواهی پذیرش مقالات و همچنین تعیین امتیاز پایان نامه براساس نمایه مجله ای که مقاله مستخرج شده از پایان نامه در آن چاپ یا پذیرش شده است.

6- مشاوره آماری به دانشجویان و مراجعین

­

  متصدی امور پژوهشی

1-  کنترل فرایند تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان رشته پزشکی عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی

2- تهیه و تدوین جدول مربوط به اطلاعات کامل دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

3- کنترل فرایند صدور فرم پایش و اخذ کد تحقیقاتی پایان نامه ها

4- بررسی فرایند کارشناسی بودجه پایان نامه ها و صدور قرارداد مالی و فرم تبصره 2

5- پایش صحت گواهی پذیرش مقالات

6- هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاع از مقاله دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی پزشکی

7- انجام هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده

8-تهیه گزارش نهایی و تعیین رتبه و امتیاز پذیرش مقالات و تسویه حساب دانشجویان

9- تهیه و تنظیم گزارشات مستمر (آمار درخواستی) از روند اجرای فرایند های امور پژوهشی

متصدی امور دستیاری

1- دریافت پروپوزال از دانشجویان دوره دستیاری و بررسی مدارک مربوطه

2- برآورد هزینه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده

3-اطلاع رسانی به دستیاران در خصوص وضعیت پروپوزال مطرح شده  در شورای پژوهشی

4- پیگیری روند تصویب و اصلاح پروپوزال تا دریافت کد تحقیقاتی از معاونت پژوهشی دانشگاه

5- دریافت فرم های ارزشیابی پس از جلسه دفاع و محاسبه نمره پایان نامه

6- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دستیاران پس از دفاع و راهنمایی دانشجو جهت تکمیل مراحل فارغ التحصیلی

7- تهیه و ارائه آمار از وضعیت پروپوزال ها

متصدی امور کارورزی

1-دریافت پروپوزال ازکارورزان و بررسی مدارک مربوطه

2- برآورد هزینه پروپوزال های تصویب شده و اصلاح فایل الکترونیک آن

3- اطلاع رسانی به کارورزان در خصوص وضعیت پروپوزال مطرح شده در شورای پژوهشی

4- پیگیری روند تصویب و اصلاح پروپوزال تا دریافت کد تحقیقاتی از معاونت پژوهشی دانشگاه

5- هماهنگی با نماینده معاونت پژوهشی جهت حضور در جلسات دفاع از مقاله

6- صدور نامه مجوز دفاع از مقاله

7- دریافت فرم های ارزشیابی پس از جلسه دفاع و محاسبه نمره پایان نامه و راهنمایی دانشجو جهت تهیه فایل الکترونیک مقاله

8- انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی کارورزان پس از دفاع و راهنمایی دانشجو جهت تکمیل مراحل فارغ التحصیلی

9- تهیه و ارائه آمار

متصدی امور قراردادها

1- تهیه قرارداد مربوط به دانشجویان دوره های دکترای عمومی  و دستیاران تخصصی

2- پیگیری جهت امضای قرارداد ها توسط(مجری، معاون پژوهشی و معاون مالی اداری)

3- اسکن قرارداد، فرم رضایت آگاهانه و چک لیست اخلاقی و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ کد تحقیقاتی و ثبت آن در قرارداد

4- تهیه فرم تبصره 2  ماده 45 برای طرح ها پس از دریافت کد تحقیقاتی

5- پیگیری جهت امضای فرم تبصره 2 توسط ( مجری طرح ،معاون پژوهشی دانشکده، معاون مالی اداری و رئیس دانشگاه)

6- ارسال فرم تبصره 2 ماده 45 به حسابداری پس از ثبت در بایگانی الکترونیکی

7- تایپ و جمع آوری نامه های تسویه حساب پس از امضاء معاون پژوهشی و معاون مالی اداری و ارسال به حسابداری پس از ثبت در بایگانی الکترونیکی

8- تهیه نامه مربوط به ارتقاء اعضای هیأت علمی با توجه به مدارک ارائه شده

منشی و مسئول دفتر معاونت پژوهشی 

1- تایپ دستور جلسه ، صورتجلسه و کلیه نامه های اداری مربوط به حوزه معاونت پژوهشی

2-  به روز رسانی فایل مربوط به محاسبه ظرفیت اساتید راهنما جهت دریافت پایان نامه

3-  پاسخگویی به تماس های تلفنی ارباب رجوع و پیگیری تماس های تلفنی مسئولین

4-  دعوت از  اعضای شورای پژوهشی جهت شرکت در جلسات

5-  ارجاع و پیگیری نامه های وارده از دبیرخانه و پیگیری کلیه نامه ها جهت امضاء یا دستور معاون پژوهشی

7- هماهنگی با ارباب رجوع جهت ملاقات با معاون پژوهشی

8- بایگانی پرونده های فارغ التحصیلان به صورت فیزیکی و الکترونیک

 

مدیر اجرایی مجله دانشکده پزشکی

1- بررسی اولیه مدارک و مستندات ارسال شده توسط نویسندگان مقالات

2- کارشناسی هزینه مقالات ارسال شده به سایت مجله دانشکده پزشکی

3- ارسال ایمیل هزینه اولیه(هزینه بررسی) مقالات برای نویسنده مسئول

4- ارسال نظرات کارشناسی  داوران مقالات برای نویسنده مسئول  مقالات

5 -ارسال ایمیل هزینه نهایی(پذیرش) مقالات برای نویسنده مسئول مقالات

6- پاسخگویی و راهنمایی (حضوری و غیر حضوری) به مراجعین دفتر مجله

7 -پیگیری امور مربوط به مقالات و امور دفتر مجله

8- صدور نامه پذیرش مقالات

متصدی امور دفتری مجله دانشکده پزشکی

1 - هماهنگی جلسات شورای نویسندگان مجله دانشکده پزشکی

2 - پیگیری  روند کارشناسی مقالات

3 - پاسخگویی به ایمیل های دریافتی مجله دانشکده پزشکی

4 - جوابگویی به ارباب رجوع بصورت حضوری و تلفنی

5 - آماده کردن acceptance   مقالات

6 - پاسخگویی به نامه های دفتر مجله

7 - تایپ گواهی داوری جهت کارشناسان داور مقاله

کارشناس دفتر مجله Advance Biomedical Research)ABR) 

1- بررسي مقالات جديد از نظر تطابق با ساختار و موضوعات مجله                  

2-ارسال مقالات براي سردبير ، ارسال مقالات براي داوران،  ،ارسال نظرات داوران براي سردبير، -ارسال نظرات داوران و سردبير براي نويسنده                      

3-بررسي و كنترل اصلاحات انجام شده توسط نويسنده و ارسال آن براي سردبير يا ارجاع به نويسنده در صورت كامل نبودن روند اصلاحات     

4-بررسي مقالات پس از پذيرش از نظر قوانين مربوط به مجله و انتشارات علمي                     

5-بررسي و كنترل اصلاحات مورد نظر ناشر توسط نويسنده و قبول، رد يا ارجاع مقاله به نويسنده براي تكميل اصلاحات         

6-بررسي نسخه هاي آماده چاپ مقالات كه از سوي ناشر ارسال شده و انجام برخي اصلاحات،كنترل اسامي و... و تاييد براي چاپ يا ارسال براي نويسنده جهت اصلاحات                    

7-تماس و ارتباط با ناشر جهت تنظيم و چاپ مقالات و تغيير و به روزرساني اطلاعات سایت بر اساس سياستهاي مجله   

8-جوابگويي به سوالات و درخواستهاي نويسندگان از طريق ايميل يا تماس تلفني و پيگيري حل مشكلات احتمالي                                   

9-هماهنگي بين سردبير و ساير مسئولين و اعضاي هيات تحريريه به منظور تشكيل جلسات و تبادل نظر و تصميم گيري در مورد مقالات

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir