شرح وظایف حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ( بازنگری 10/11/96)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-9:57

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir