شرح وظایف(اهداف و عملکرد) معاونت اداری مالی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  • همکاری با رئیس دانشکده در اجرای وظایف مربوط به واحدهای دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
  • نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مالی و کارگزینی
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای مربوطه به منظور دستیابی به اهداف دانشکده
  • ارائه برنامه بودجه ای دانشکده به رئیس دانشکده و پیگیری تامین منابع مالی مربوطه
  • ایجاد فرآیند برنامه ریزی کارشناسی و نظارت بر پرداخت های مالی در دانشکده
  • برنامه ریزی و انجام فرآیندهای لازم چهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز
  • برنامه ریزی و انجام فرآیندهای لازم به منظور انجام ارزشیابی مداوم کارکنان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir