شرح وظایف

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/13-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرح وظایف معاون درمان دانشکده پزشکی

1.هماهنگی با معاونین محترم درمان ،بهداشتیو غذاو داروی دانشگاه در ارتباط با زمینه های مشترک همکاری دانشکده و این معاونت ها.

2.ایجاد هماهنگی بین دانشکده پزشکی و معاونین فوق برای سیاست گذاریهای آموزشی و پژوهشی مورد نیاز این معاونت ها و شرکت در جلسات مشترک مورد نیاز.

3.همکاری با کمیته نظارت بر درمان معاونت درمان در بیمارستانها و درمانگاههای آموزشی.

4.نماینده رییس دانشکده در کمیته تجهیزات پزشکی و مسئول کمیته تجهیزات پزشکی دانشکده.

5.ایجاد هماهنگی بین دانشکده پزشکی و ستاد هدایت معاونت درمان.

6.ایجاد هماهنگی بین دانشکده پزشکی و مرکز اورژانس استان.

7.مسئولیت پیگیری محدود نمودن منطقی مراکز آموزشی درمانی و گسترش مراکز درمانی شهر اصفهان از طریق مسئولین ذیربط.

8.مسئول طرح پیشنهادو تدوین استانداردهای لازم برای اداره بخش های مراکز آموزشی درمانی.

9.بررسی وضعیت اورژانس های مراکز آموزشی درمانی با هماهنگی معاونین آموزشی دانشکده و بیمارستانها.

 10.اقدام برای پیشنهاد اصلاح تعرفه ها بر اساس نظرات گروهها و دانشکده.

11.پیگیری برای تهیه پروتکل های تشخیصی درمانی در مورد بیماریهای شایع توسط گروههای آموزشی.

12.مسئولیت نظارت بر امر درمان در مراکز آموزشی درمانی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات موجود.

13.مسئولیت هماهنگی با کمیته های مرگ و میر در مراکز آموزشی درمانی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات موجود.

14.رابط دانشکده پزشکی با سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی جهت همکاریهای فیمابین .

15.مسئول کمیته ارتقا بهره وری طرح کارانه .

16.مسئول واحد نظارت و بازرسی بیمارستانها در دانشکده پزشکی .

17.ببرسی و کارشناسی شرایط صدور مجوز مطب اعضای هیات علمی.

18.شرکت در جلسات شورای معاونین و شورای مدیران گروههای بالینی.

19.سایر موارد ارجاعی از سوی دانشکده پزشکی.

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir