شرح وظایف

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/26-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرح وظایف معاونت درمان دانشکده پزشکی

 

 

1. هماهنگی با معاونین محترم درمان ،بهداشتی و غذاو داروی دانشگاه در ارتباط با زمینه های مشترک همکاری دانشکده و این معاونت ها.

2. ایجاد هماهنگی بین دانشکده پزشکی و معاونین فوق برای سیاست گذاریهای آموزشی و پژوهشی مورد نیاز این معاونت ها و شرکت در جلسات مشترک مورد نیاز.

3. مسئولیت هماهنگی با کمیته های مرگ و میر در مراکز آموزشی درمانی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات موجود.

4. رابط دانشکده پزشکی با سازمان های نظام پزشکی و پزشکی قانونی جهت همکاریهای فیمابین .

5. شرکت در جلسات شورای معاونین و شورای مدیران گروههای بالینی.

6. برگزاری جلسات دوره ای با روسا و مسئولین مراکز اموزشی درمانی .

7. پیگیری صدور مجوز جهت فعالیتهای اعضای هیات علمی در کلینیک های ویژه دانشگاه .

8. پیگیری درخواستهای درمانی گروههای بالینی در مراکز آموزشی درمانی .

9. پیگیری صدور مجوز جهت همکاری پزشکان متخصص درمانی با مراکز آموزشی درمانی .

10. مشارکت در سطح بندی خدمات آموزشی درمانی در مراکز آموزشی درمانی .

11. مشارکت در اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی .

12. مشارکت در ارتقاء کیفیت آموزش بالینی .

13. مشارکت در ارتقاء و کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی .

14. بررسی و کارشناسی شرایط صدور مجوز مطب اعضای هیات علمی .

15. سایر موارد ارجاعی ازسوی دانشکده پزشکی .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir