سمینار II کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-7:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:       اول               

رشته:زیست فناوری

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی:گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: سمینار دو

نام مسوول درس (واحد):دکتر منصور صالحی

شماره درس  :186523

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 15-13

محل برگزاری: تالار هشت گوش

تعداد و نوع واحد: 1      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929015

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی - طبقه دوم گروه ژنتیک 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

رديف

تاريخ

عنوان

مدرس / سخنران

1

7/7/98

آموزش مهارت های ارائه و سخنرانی در علوم زیستی  (1)

خانم دکتر نیک پور

2

14/7/98

آموزش مهارت های ارائه و سخنرانی در علوم زیستی (2)

گروه استادان

3

21/7/98

عنوان  1 ارشد

عنوان  1 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

4

28/7/98

عنوان 2 ارشد

عنوان 2 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

5

12/8/98

عنوان 3 ارشد

عنوان 3 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

6

19/8/98

عنوان: سخنرانی مدعو 1

نام سخنران مدعو 1

7

26/8/98

عنوان 4 ارشد

عنوان 4 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

8

3/9/98

عنوان 5 ارشد

عنوان 5 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

9

10/9/98

عنوان 6 ارشد

عنوان 6 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

10

24/9/98

عنوان: سخنرانی مدعو 2

نام سخنران مدعو 2

12

1/10/98

عنوان 7 ارشد

عنوان 7 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

13

8/10/98

عنوان 8 ارشد

عنوان 8 دکترا

نام دانشجوی ارشد 1

 نام دانشجوی دکترا 1

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir