سمینارها و کنگره ها گوش حلق بینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-5:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
كنفرانس عفونت هاي گوش 98/11/29 تالار زيتون
كنفرانس مدون بيمارهاي گوش و حلق و بيني (1) 98/10/25 تالار زيتون
كنفرانس اوتيت و سينوزيت 98/9/26 تالار زيتون
كنفرانس مدون بيماريهاي گوش و حلق و بيني (2) 98/8/22 تالار زيتون
كنفرانس مدون بيماريهاي حفره دهان و حنجره 98/7/30 تالار زيتون

كنفرانس مدون گوش و حلق و بيني (1)

/sites/default/files/users/ghb-ent/modavan.pdf

98/3/22 تالار زيتون
كنفرانس بيماري هاي گوش و حلق و بيني (2) 97/12/8 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي گوش و حلق و بيني (1) 97/11/10 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي سينوس و بيني 97/10/12 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي غدد بزاقي 97/9/13 تالار زيتون
كنفرانس عفونت هاي گوش 97/8/14 تالار زيتون
كنفرانس مشكلات شايع گوش 97/7/10 تالار زيتون
كنفرانس اتيت ها 96/7/24 تالارزيتون
كنفرانس فارنژيت 96/8/16 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي بيني و سينوس 96/9/27 تالار زيتون
كنفرانس بيماريهاي غدد بزاقي 96/11/18 تالار زيتون

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir