سمینارها و کنگره ها گوش حلق بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-15:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
-- -- --
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir