سمینارها و کنگره ها گوش حلق بینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/15-12:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
كنفرانس اتيت ها 96/7/24 تالارزيتون
كنفرانس فارنژيت 96/8/16 تالار زيتون
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir