سمینارها و کنگره های گروه کودکان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/05-13:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
كنگره نوزادان 11 لغايت 1397/7/13 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
همايش ملي اعصاب كودكان 22 لغايت 1396/6/24 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كنگره گوارش كودكان 3 لغايت 1395/9/5 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir