سمینارها و کنگره های گروه کودکان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/10-4:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
کنگره ایمونولوژی 99/3/8 لغایت 99/3/9 هتل کوثر اصفهان
كارگاه كشوري احياء 97/7/29 لغايت 97/8/3 مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كنگره نوزادان 11 لغايت 1397/7/13 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
همايش ملي اعصاب كودكان 22 لغايت 1396/6/24 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
كنگره گوارش كودكان 3 لغايت 1395/9/5 مركز همايش هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir