سمینارها و کنگره های گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

موضوع سخنران زمان مکان فایل سمینار
  خانم پانیذ میار 96/8/9 تالار هشت گوش اسلاید
  خانم فاطمه فخر 96/8/9 تالار هشت گوش اسلاید
  خانم آوا قدیری 96/8/2 تالار هشت گوش اسلاید
  خانم نیوشا مولوی 96/7/25 هشت گوش اسلاید
organ culture

خانم زهره  امیر خانی

 کارشناسی ارشد

96/7/11 تالار هشت گوش اسلاید

نقش جهش های ژنوم میتوکندری در سرطان

آقای علی مجلسی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

96/4/12 شورای گروه  

Phage display & it's application

آقای علی مجلسی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

96/4/11 شورای گروه  
X inactivation mechanisms (choice, counting, failure)  خانم فاطمه فخر دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی  96/3/16 تالار هشت گوش  
Effective factors in MS خانم زهرا ابراهیمی دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی  96/3/16 تالار هشت گوش  
«The Mechanism of Elimination of Paternal Mitochondria»  خانم لیلا صابری، دانشجوی ارشد ژنتیک 96/3/9 تالار هشت گوش  
«Type II diabetes: recent therapeutic advancesand future trends» خانم الناز رحیمی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی 69/3/2 تالار هشت گوش  
«Treating of MS by transplantation of IPSC derived NSCs»  خانم زهره امیرخانی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی 96/3/2 تالار هشت گوش  
 «Genetic basis of limb development» خانم مرضیه حسین زاده، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی 96/2/26 تالار هشت گوش  
«Epigenetics in Acute Myeloid Leukemia (AML)»  پانیذ میار، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی 96/2/19 تالار هشت گوش  
«Molecular approaches to determine primary origine of metastatic cancers» با  خانم آوا قدیری، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی، 96/2/12 تالار هشت گوش  
- «Genetics and Genomics of Thyroid Neoplasm»  خانم نیوشا مولوی، دانشجوی ارشد ژنتیک پزشکی 96/1/19 تالار هشت گوش  
آنالیز و رسم شجره ژنتیکی با استفاده از نرم افزار progeny  دکتر مهرداد زینلیان، عضو هیات علمی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی و با دستیاری آقای عباس مریدنیا، 96/1/19 تالار هشت گوش  
         

DNA Microarray in Medical Genetics

ژاله اسدی (ارشد ژنتیک) 95/8/4 تالار شهید طباطبایی  
  Long non-coding RNAs in normal and malignant hematopoiesis

 
مرضیه باقری (ارشد بیوتک) 95/8/11 تالار شهید طباطبایی  

Pitfalls of diagnostic methods and novel approaches to therapeutic three nucleotides repeat disorders

زهرا عباسعلیان (ارشد ژنتیک) 95/8/18 تالار شهید طباطبایی  
exosomal miRNA and cancer مهسا صالحی (ارشد بیوتک) 95/8/25 تالار شهید طباطبایی  
Cell cycle checkpoint in cancer: a therapeutically targetable double-edged sword صفورا قلمکاری (ارشد ژنتیک) 95/9/2 تالار شهید طباطبایی  
Simulating Human Kidney Disorders  فرنوش کیانپور (ارشد بیوتک) 95/9/9 تالار شهید طباطبایی  
Ultraconserved Elements in the Human Genome مائده گنجی (ارشد ژنتیک) 95/9/16 تالار شهید طباطبایی  
Genetic component of human reproductive behavior نوشین زاهدی (ارشد بیوتک) 95/9/23 تالار شهید طباطبایی  

Molecular aspects of Triple Negative Breast cancer

روشنک سجادی (ارشد ژنتیک) 95/9/30 تالار شهید طباطبایی  
Bioterrorism & Biotechnology مهدیه سرمدی (ارشد بیوتک) 95/10/7 تالار شهید طباطبایی  
Classical papers in Molecular Genetics Dominique Belin 95/11/19 تالار هشت گوش  
بررسی مطالعه مکانیسمی FNDC5 و PPAR-Y در تمایز سلول های بنیادی دکتر کامران قائدی 95/11/26 تالار طباطبایی  
         

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir