سمینارها و کنگره های گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/14-13:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
برنامه مدون باکتری شناسی (عفونت های بیمارستانی) 20/4/96 تالار زیتون (EDC)
هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران 96/2/20-21 تهران

Targeting of host organelles by pathogenic bacteria

95/11/4 تالار فرهیختگان

Bacterial strain typing in the genomic era

95/10/28 تالار فرهیختگان

New and alternative approaches to tackling antibiotic resistance

95/2/27 تالار فرهیختگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir