سمینارها و کنگره های گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/11-6:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
کنگره باز آموزی بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید 97/9/22 تالار زیتون (EDC)
سومین گردهمایی بین المللی و همفتمین سمینار سراسری ایدز 97/8/30 تهران
برنامه مدون باکتری شناسی (عفونت های بیمارستانی) 96/4/20 تالار زیتون (EDC)
هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران 96/2/20-21 تهران

Targeting of host organelles by pathogenic bacteria

95/11/4 تالار فرهیختگان

Bacterial strain typing in the genomic era

95/10/28 تالار فرهیختگان

New and alternative approaches to tackling antibiotic resistance

95/2/27 تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir