سمینارها و کنگره های اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/21-10:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع زمان مکان
فعلا نداریم    
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir