سمینارها و کنگره ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-13:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اسفند 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

بهمن 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

دي 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

آذر 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم

آبان 97

هفته ي اول

هفته ي دوم

هفته ي سوم

هفته ي چهارم

هفته ي پنجم
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir