سمینارهای و کنگره های فیزیولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/19-14:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نام و نام خانوادگی دبیر تاریخ برگزاری محل برگزاری
  کنگره یا سمیناری که اعضای هیأت علمی گروه دستاندرکار اجرای آن بوده باشند، برگزار نشده است.      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir