سلسله کارگاه های آموزش خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1394/04/06-6:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جدول زمانبندی  برنامه کارگاه های آموزش خانواده معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی با همکاری نهاد مقام معظم رهبری در سه ماهه دوم سال 1394

توضیحات

نام سخنران

مکان

زمان جلسه

تاریخ جلسه

موضوع جلسه

ردیف

ویژه کارکنان دانشکده

استاد امان الهی

تالار طباطبایی

یک شنبه

9-12

94/4/7

تیپ شناسی خانواده ها(1)

1

ویژه کارکنان دانشکده

استاد امان الهی

تالار طباطبایی

یک شنبه

9-12

94/4/21

تیپ شناسی خانواده ها(2)

2

ویژه کارکنان دانشکده

استاد سعیدبخش

تالار طباطبایی

یک شنبه

9-12

94/5/11

تربیت فرزند از نظر اسلام(1)

3

ویژه کارکنان دانشکده

استاد سعیدبخش

تالار طباطبایی

یک شنبه

9-12

94/5/25

تربیت فرزند از نظر اسلام(2)

4

ویژه کارکنان دانشکده

استاد امان الهی

تالار طباطبایی

یک شنبه

9-12

94/6/8

چگونه خوشبخت زندگی کنیم ؟(1)

5

ویژه کارکنان دانشکده

استاد امان الهی

تالار طباطبایی

یک شنبه

9-12

94/6/22

چگونه خوشبخت زندگی کنیم ؟(2)

6

.لازم به ذکر است حضور کارکنان به همراه خانواده ها در این کارگاه ها بلامانع است

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir