سایر عمومی پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
به استحضار مي رساند جلسات شوراي عمومي و آموزشي با حضور همه اساتيد گروه و در يك زمان برگزار مي گردد كه مشروح جلسات در قسمت جلسات آموزشي آورده شده است .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir