سایر شورا پوست

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-13:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ صورتجلسه موضوع
95/11/2 بررسي ايجاد مركز پوست در بيمارستان الزهرا
   

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir