سایر شورا پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به كوچك بودن گروه پوست و تعداد هيئت علمي 10 نفر مباحث و نامه ها در جلسات آموزشي و پژوهشي مطرح مي گردد و نياز به جلسات ديگري در اين گروه ديده نمي شود

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir