سایر شوراهای گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
98/3/27 در خصوص آزمایشگاههای پاراکلینیکی
97/10/23 انتقالی خانم پروین تیموری
97/10/3 انتقالی خانم ناهید رضایی
97/7/15 فراخوان تعهدات
97/7/4 تجهیزات آزمایشگاهی گروه
97/4/20 بروز رسانی سامانه نگاه
97/3/27 ارائه پیشنهادات آئین نامه آموزشی
97/3/19-20 مصاحبه دکترا
97/3/6-7 مصاحبه دکترا
96/10/27 تجهیزات آزمایشگاهی گروه
96/9/5 انتقال آقای کورش نادری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir