سایر شوراهای گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/02/07-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/10/27 تجهیزات آزمایشگاهی گروه
96/9/5 انتقال آقای کورش نادری
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir