سایر شوراهای گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
97/3/19-20 مصاحبه دکترا
97/3/6-7 مصاحبه دکترا
96/10/27 تجهیزات آزمایشگاهی گروه
96/9/5 انتقال آقای کورش نادری

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir