سایر شوراهای گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/09-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

تاریخ برگزاری شورای مداخله قلبی

  98/7/11

1

97/11/4

2

97/8/10

3

96/10/7

4

96/9/30

5

96/5/3

6

95/10/15

7

95/8/9

8

95/5/25

9

95/5/2

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir