سایر شوراهای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
1397/12/06 سومین جلسه پرسش و پاسخ گروه علوم تشریحی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir