سایر شوراهای گروه عفونی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-17:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع 
ابان ماه 96 کمیته ی اخلاق حرفه ای
مرداد ماه 96 کمیته ی اخلاق حرفه ای
اردیبهشت 96 کمیته ی اخلاق حرفه ای
بهمن 95 کمیته ی اخلاق حرفه ای
ابان 95 کمیته ی اخلاق حرفه ای
مرداد 95 کمیته ی اخلاق حرفه ای
اردیبهشت 95 کمیته ی اخلاق حرفه ای

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir