سایر شوراهای گروه عفونی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-18:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری کمیته اخلاق
4 98/4/3
3 97/11/9
2 97/4/10
1 97/2/2

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir