سایر شوراهای گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-10:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع جلسه
آذر و دی 98
 
جلسات گروه با مدیر و رئیس بیمارستان در خصوص مقیمی بخش مسمومین
26  شهریور 97 جلسه گروه با مدیریت بیمارستان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir