سایر شوراهای گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/25-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
23 9 مهر 98 جلسه ارزیابی متقاضیان هیئت علمی
22 17 مرداد 98 جلسه تیم روان پزشکی اجتماعی
21 13 مرداد 98 شورای هماهنگی اساتید درمانگاه ها
20 19 اردیبهشت 98 کمیته اخلاق حرفه ای
19 16 دی 97 تهیه پروتکل های آموزشی روانپزشکی اجتماعی
18 5 مهر97 کمیته اخلاق حرفه ای
17 11شهریور 97 کمیته اخلاق حرفه ای
16 21 مرداد 97 کمیته اخلاق حرفه ای
15 17 تیر 97 جلسه مدیر گروه با مسئولین درمانگاه ها
14 8 و 13 خرداد 97 جلسه پانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی
13 6 خرداد 97 کمیته ملال جنسی
12 9 اردیبهشت 97 کیمته اخلاق حرفه ای
11 9 اردیبهشت 97 کمیته اختلال هویت جنسی
10 2 دی ماه 96 جلسه روانشناسان گروه
9 19 آذرماه 96 کمیته اخلاق حرفه ای روانپزشکی
8 23شهریور 96 جلسه روانشناسان با مدیر گروه
7 13 تیر 96 جلسه هماهنگی روانشناسی سلامت و روان تنی
6 14 اردیبهشت 96 جلسه رؤسای بخش ها با مدیر گروه
5 10 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
4 6 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
3 21 آذر 95 جلسه روانشناسان
2 27 ابان 95 جلسه روانشناسان
1 7 مهر 95 جلسه روانشناسان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir