سایر شوراهای گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/12-11:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
11شهریور 97 کمیته اخلاق حرفه ای
21 مرداد 97 کمیته اخلاق حرفه ای
17 تیر 97 جلسه مدیر گروه با مسئولین درمانگاه ها
8 و 13 خرداد 97 جلسه پانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی
6 خرداد 97 کمیته ملال جنسی
9 اردیبهشت 97 کیمته اخلاق حرفه ای
9 اردیبهشت 97 کمیته اختلال هویت جنسی
2 دی ماه 96 جلسه روانشناسان گروه
19 آذرماه 96 کمیته اخلاق حرفه ای روانپزشکی
23شهریور 96 جلسه روانشناسان با مدیر گروه
13 تیر 96 جلسه هماهنگی روانشناسی سلامت و روان تنی
14 اردیبهشت 96 جلسه رؤسای بخش ها با مدیر گروه
10 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
6 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
21 آذر 95 جلسه روانشناسان
27 ابان 95 جلسه روانشناسان
7 مهر 95 جلسه روانشناسان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir