سایر شوراهای گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
5 مهر97 کمیته اخلاق حرفه ای
11شهریور 97 کمیته اخلاق حرفه ای
21 مرداد 97 کمیته اخلاق حرفه ای
17 تیر 97 جلسه مدیر گروه با مسئولین درمانگاه ها
8 و 13 خرداد 97 جلسه پانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی
6 خرداد 97 کمیته ملال جنسی
9 اردیبهشت 97 کیمته اخلاق حرفه ای
9 اردیبهشت 97 کمیته اختلال هویت جنسی
2 دی ماه 96 جلسه روانشناسان گروه
19 آذرماه 96 کمیته اخلاق حرفه ای روانپزشکی
23شهریور 96 جلسه روانشناسان با مدیر گروه
13 تیر 96 جلسه هماهنگی روانشناسی سلامت و روان تنی
14 اردیبهشت 96 جلسه رؤسای بخش ها با مدیر گروه
10 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
6 اردیبهشت 96 جلسه روانشناسان
21 آذر 95 جلسه روانشناسان
27 ابان 95 جلسه روانشناسان
7 مهر 95 جلسه روانشناسان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir