سایر شوراهای گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-8:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
صورت
جلسه شوراي بخش جراحي اطفال 99/10/1  
جلسه شوراي بخش جراحي اطفال 97/9/29  
جلسه اخلاق حرفه اي گروه جراحي مورخ 97/5/1  
جلسه كميته اخلاق  گروه جراحي مورخ 97/4/27  
جلسه اخلاق حرفه اي گروه جراحي مورخ 97/3/30  
صورت جلسه شوراي بخش جراحي پلاستيك جهت انتخاب رئيس بخش 97/1/29 انتخاب رئيس بخش
جلسه اخلاق حرفه اي گروه جراحي مورخ 95/9/13  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir