سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-17:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

عنوان

مجریان

سایر اطلاعات

تاریخ ارائه یا تصویب

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir