سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/23-6:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان مجریان سایر اطلاعات تاریخ ارایه یا تصویب
7  کتاب تشخیص تب مالت بر اساس الگوهای بالینی حل مشکل

دکتر مجید

آویزگان

  1397
6  کتاب بیماریهای عفونی به واسطه ی توکسین دکتر علیرضا امامی نایینی   1393
5 کتاب تشخیص افتراقی ها و روش برخورد با علایم و نشانه های بیماریهای عفونی دکتر فرزین خوروش- دکتر محمد فصیحی دستجردی- دکتر فریبرز خوروش   1390
4  کتاب معیارهای تشخیصی و تعاریف بالینی عفونتهای بیمارستانی دکتر فرزین خوروش- دکتر کامیار مصطفوی زاده- ویراستار: سودابه رستمی   1390
3 کتاب هپاتیت مزمن ویروسی دکتر فرزین خوروش، فاطمه عبدی   1390
2 کتاب هپاتیت حاد ویروسی دکتر فرزین خوروش، فاطمه عبدی با همکاری دکتر بهروز عطایی   1389
1 کتاب آنفلوانزا دکتر فرزین خوروش، دکتر بهروز عطایی   1388

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir