سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع/کتاب نام مجری سال
کتاب تومورهای مغزی در اطفال دکتر بهرام امین منصور 92
کتاب درسنامه ترومای سر و ستون فقرات دکتر هوشنگ معین 91
کتاب تکنولوژی جراحی سیستم عصبی دکتر مسیح صبوری 88
کتاب بیماریهای شایع در جراحی مغزو اعصاب اعضای هیأت علمی گروه 83
کتاب نوروآناتومی دکتر احمد شکرچی زاده 88

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir