سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/12-7:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir