سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال

نویسنده کتاب 

خونشناسی در یک نگاه

دکتر محمدرضا شریفی 96

نویسینده کتاب

ژنتیک پزشکی در یک نگاه

دکتر محمد رضا شریفی  95
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir