سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-8:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان مجریان تاریخ ارائه یا تصویب
1

نویسنده کتاب 

خونشناسی در یک نگاه

دکتر محمدرضا شریفی 96
2

نویسینده کتاب

ژنتیک پزشکی در یک نگاه

دکتر محمد رضا شریفی  95
3 کشت سلولهای جانوری

دکتر محمد کاظمی

دکتر رسول صالحی

94

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir