سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد نام مجری سال

تنظیم ژنتیکی بیان توکسین های باکتریایی

و روش های درمانی بر پایه توکسین

دکتر جمشید فقری 1397

اصول استاندارد تست های تشخیصی میکروب شناسی

و سنجش حساسیت میکروبی به روش انتشار از دیسک

دکتر جمشید فقری 1397
ویروس شناسی پزشکی

دکتر شراره مقیم

دکتر بهرام نصر اصفهانی

خانم نفیسه السادات حسینی

1393
اصول اساسی کنترل میکروارگانیسم ها دکتر جمشید فقری 1391
بیماریهای سل

دکتر بهرام نصراصفهانی

دکتر عباسعلی جوادی

مهندس مهران بهادرانی

مهندس تهمیه نریمانی

مهندس نفیسه السادات حسینی

1389
میکروبیولوژی تجربی دکتر جمشید فقری 1386
میکروبشناسی تخصصی مواد غذایی

ترجمه و تالیف دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

دکتر فرخنده پورسینا

1386
توکسین باکتری دکتر جمشید فقری 1384
میکروبشناسی مواد غذایی دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 1383
تحقیقات نظام سلامت دکتر حسن شجاعی 1383
ژنتیک باکتریها و مهندسی ژنتیک دکتر سیداصغر هوایی 1382
میکروب و ویروس شناسی پزشکی دکتر حسن تمیزی فر 1379
میکروبیولوژی پز شکی دکتر سیدعلی فاضلی 1377
ویروس شناسی (حاوی سئوالات) دکتر علیرضا نفیسی 1375
میکروبیولوژی و ایمنولوژی پزشکی دکتر اکبر توکلی 1374
میکروبیولوژی پزشکی ترجمه دکتر کامبیز حاذقی
1370

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir