سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
چاپ کتاب درسنامه ایمونولوژی به زبان خودمانی- نویسنده: دکتر گنجعلی خانی حاکمی 1397
چاپ کتاب اصول فنی و تجهیزات آزمایشگاهی- نویسنده: دکتر آل صاحب فصول 1397
چاپ کتاب بیماری مولتیپل اسکلروزیس- نویسندگان از گروه ایمنی: دکتر اسکندری و دکتر اسمعیل 1396
چاپ کتاب سیستم ایمنی چگونه کار میکند؟- مترجم: دکتر اسمعیل 1395
چاپ کتاب آلودگی هوا و سلامت انسان- نویسنده از گروه ایمنی: دکتر اسمعیل 1394
چاپ کتاب دکتر رضایی 1378
چاپ کتاب دکتر رضایی 1380
چاپ کتاب دکتر رضایی 1381
چاپ کتاب دکتررضایی 1383
چاپ کتاب دکتررضایی 1380
چاپ کتاب دکتر مسجدی 1395
چاپ کتاب دکتر مسجدی 1395
چاپ کتاب دکتر مسجدی 1395
چاپ کتاب دکتر حاکمی 1393
چاپ کتاب دکتر حاکمی 1391
چاپ کتاب دکتر حاکمی 1394
چاپ کتاب دکتر صاحب فصول 1385
چاپ کتاب دکتر پورآذر 1382
چاپ کتاب دکتر اسکندری 1395
چاپ کتاب  دکتر اسکندی 1394
چاپ کتاب دکتر اسکندری 1394
چاپ کتاب دکتر اسماعیلی 1394
ثبت اختراع دکتر پورآذر 1388
چاپ کتاب  دکتر وحید شایگان نژاد.دکتر ناهید اسکندری ودکتر نفیسه اسمعیل و مهدی برزگر اسکندرکلایئی ومعین دهپاشی ولیلا دهقانی ودکتر سید محمد صدر عاملی وعماد فیاضی ومحمد باقر ملجائی وامید میرمسیب وفاطمه نظری  
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir