سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/02/01-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir