سایر دستاوردهای(کتاب، اختراعات،....)

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/13-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir