سایرشورای های گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/11/17 جلسه انتخابات مدیر گروه پزشکی اجتماعی
96/10/5 شورای هماهنگی بررسی فرایند راه اندازی مرکز جامع سلامت اموزشی ابن سینا
96/7/30 جلسه با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
96/3/3 شورای هماهنگی طرح گرانت مشترک گروه با عنوان ارتباط عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با بیماری مزمن قلبی-عروقی
96/1/21 شورای هماهنگی بازدید آموزشی از درمانگاه پزشک خانواده بیمارستان امین

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir