سایرشورای های گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ برگزاری شورا موضوع صورتجلسه
96/3/3 شورای هماهنگی طرح گرانت مشترک گروه با عنوان ارتباط عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با بیماری مزمن قلبی-عروقی
96/1/21 شورای هماهنگی بازدید آموزشی از درمانگاه پزشک خانواده بیمارستان امین
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir